Beleidsvisie van het bestuur

Beleidsnota A.R.K. Project vzw

 

Onze missie

Asielhonden Rehabiliteren met behulp van elementaire Kynologie zet zich in om de adoptiekansen van asielhonden, verbeurd verklaarde honden of mishandelde en verwaarloosde honden te verhogen. Zij treedt ook op als pro-actieve adviseur inzake een voorkomingsbeleid naar asielplaatsing. Honden die overgelaten zijn aan hun lot, geen (of zelden) vriendschap ervaren hebben en die nooit een echte “thuis” gekend hebben en/of die voor een langere periode ter adoptie staan, komen in aanmerking om een opleiding te volgen tot therapiehond. Een vervolgtraject wordt aangeboden bij eigenlijke adoptie in de gedragsschool.

A.R.K. project vzw zet zich in om het opleidingsprogramma voor iedere hond zo goed mogelijk af te stellen in functie van het ras en het individu zelf. Hierbij worden extra beïnvloedende factoren op het gedrag beoordeeld. Daarenboven wil het A.R.K. project vzw zich engageren om de opleiding van iedere hond tot een succesvol einde te brengen. Hierbij zal de vereniging rekening houden met de capaciteiten van de hond zelf.

Het opleidingsprogramma wordt gegeven door ARK-trainers. Deze personen genoten specialisatiecursussen in de kynologie en borgen op deze manieer het kwaliteitssysteem. Het is de taak van het ARK project vzw om de synergie tussen mensen en honden te bundelen.

Het beleid van het A.R.K. project vzw kijkt steeds toe of er niet afgeweken wordt van de kwaliteitsstandaard in de opleiding, bij de eigenlijke interventies en bij het verblijf van asielhonden in gastgezinnen.

 

Onze visie

Het A.R.K. Project vzw, zal zich inzetten om de continuïteit in de vereniging te garanderen. Zij wil dit presteren op kynologisch, humaan, sociaal en pedagogisch vlak. Het ontwerp van een gedragsschool mag een centraal medium zijn, waarin bijscholingen en opleidingen, gedragsadviezen, asielhonden -en reguliere training, maar ook opleidingen tot therapiehond gegeven worden. Hierbij wil het bestuur een netwerk uitbouwen van kwalitatieve begeleiders voor therapeutische interventies met gebruik van honden.

Het bestuur van A.R.K. project vzw zal ieder opleidingstraject steeds evalueren en indien nodig aanpassen aan de noden van de tijd en maatschappij. Zij zal ook waken over de juistheid en wetenschappelijke waarde van de cursus. Op deze manier kan de kwaliteit steeds gewaarborgd blijven.

Het erkennen van een volwaardige cursus Kynologisch assistent, therapeutisch hondenbegeleider en de federale erkenning van de therapiehond als assistentiehond, vormen samen met het uitbouwen van een kwaliteitsvol netwerk in animal assisted therapy, één van de prioriteiten van het beleid.

 

Onze waarden en normen

Het A.R.K. project vzw vindt het belangrijk om steeds te evolueren. Het kwaliteitsprincipe wordt steeds hoog in het vaandal gedragen.

Mutueel respect tussen mensen en honden vormt het fundament van het welzijnsbeleid . Enkel op deze manier kunnen kwalitatieve trainingen gegarandeerd blijven. Dit respect uit zich tevens in een huiseigen welzijnsbeleid ten aanzien van de hond. Daarenboven is het bevorderen van het welzijn voor mens en hond één van de kerntaken van de organisatie. Dit welzijnsprincipe wordt steeds geëvalueerd, bijgestuurd en opnieuw geïmplementeerd in nieuwe strategieën volgens de 7 humane welzijnsdomeinen en de 5 canine welzijnsdomeinen.

Wij promoten ten zeerste open dialoog op alle niveau's van de vereniging. Een transparant en flexibel systeem, maakt het mogelijkheid om continue verbetering te garanderen voor de vereniging. Omdat het A.R.K. project vzw een generatieve bedrijfscultuur hanteert, verwachten wij ook steeds de een respectvolle en kwalitatieve inzet van iedere vrijwilliger, medewerker, student, gastgezin en externe partners.

Copyright © All Rights Reserved